Continuing Medical Education (CME) Tutorials

COURSES – TUTORIALS – MODULES
КУРСИ – ПОСІБНИКИ – МОДУЛІ

INTERNS, RESIDENTS, CLINICIANS, HEALTH CARE PROFESSIONALS
ІНТЕРНИ, КЛІНІЦИСТИ, СПЕЦІАЛІСТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

COURSES
КУРСИ
Suggested sequence of tutorials and modules as supplements to courses of Pediatrics, Neonatology, Medical Genetics, Teratology, Dysmorphology, “Birth Defects”, Child Development, and Developmental Disabilities.
Послідовність посібників і модулів в якості додатків до курсів з педіатрії, неонатології, медичної генетики, тератології, дизморфології, вроджених вадм, розвитку дітей та порушень розвитку.

TUTORIAL – RECOMMENDED
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПОСІБНИК

CHILD DEVELOPMENT TUTORIAL – Includes optional supplements, test, and certificate/credit *
Short “courses”/practicums/overviews inclusive of clinical videos, review of basic principles, terminology … tests, credits, certificates …
Короткі “курси”/практикуми/огляди, що включають клінічні відео, основні принципи, термінологію … тести, бали, сертифікати …

MODULES – Some include optional test and certificate/credit *
МОДУЛІ
Topics illustrated by image galleries/videos/practicums/terminology.
Теми ілюструються галереями фотографій/відео/практикумами/термінологією

PERSPECTIVES ET ALIA and FULL INDEX
ПЕРСПЕКТИВИ, ТОЩО та ПОВНИЙ СПИСОК

* CERTIFICATES – CONTINUING MEDICAL EDUCATION – DIPLOMAS
СЕРТИФІКАТИ – САМООСВІТА – ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Tutorials and modules may include an OPTIONAL TEST to earn continuing medical education, certificate and/or diploma. Earned credits are cumulative. For details, see particular tutorials/modules or contact the webmaster. Specific information is included in the descriptions of modules, tutorial series and course supplements.
Посібники і модулі можуть містити ДОБРОВІЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ, щоб отримати сертифікат та/або свідоцтво про пройдене дистанційне навчання. Зароблені бали накоплюються. Детальніше можна ознайомитись в окремих посібниках/модулях або відправивши запит до вебмайстра. Ця інформація міститься в описах модулів, посібників та додатків до курсів.